Poraris《ポラリス》

メンバー
Hinaka.AOI.SERA.ayaka.MIZUKI.Mutumi.YUKA.Kanon.MIKU

Hinaka

SERA

ayaka

Mutumi

MIZUKI

Kanon

MIKU

AOI